Facebook
Tradícia výroby okien od roku 1992.
Viete, že?
V súrnych prípadoch vieme vyrobiť a namontovať plastové okná alebo dvere podľa požiadaviek zákazníka do 3-5 pracovných dní.

Informácie o oknách

Údržba plastových okien

Aby sa na nových oknách dlhší čas nezmenili parametre, ako sú nepriepustnosť špár, tesnosť proti hnanému dažďu je potrebné vykonávať jednoduché údržbárske práce.


Údržba zahrňuje:

        ošetrovanie tesnení - skontrolovať tesnosť medzi rámom a krídlami, pretrieť tesnenia 

        silikónovým olejom pomocou handričky
        kontrola funkčnosti pohyblivých častí kovania
        mastenie kovaní - stačí pár kvapiek silikónového oleja raz rok
        kontrolu odvodňovacích kanálikov, odstránenie prípadných nečistôt
        čistenie profilov

 

Pokyny na čistenie, ošetrovanie a opravy

 

Okná sa čistia obchodne dostupnými čistiacimi prostriedkami pre domácnosť, ktoré nesmú odierať povrch profilov ,najlepšie vlažnou vodou s prídavkom saponátu, tiež technickým benzínom a liehovými prípravkami. Okenné profily nesmú prísť do styku s látkami, ktoré narúšajú základný materiál (napr. acetón, benzén, toluén, trichlóretylén, perchlóretylén, chloroform a iné - pozri tabuľku chemickej odolnosti).

Dvojsklo stačí umyť iba zvonka a zvnútra, medzi sklami sa okno nezašpiní.

Po znečistení okien maltou, omietkou a podobne je potrebné ich povrch ihneď očistiť štetkou a vodou ešte pred zaschnutím malty alebo omietky. Odstraňovanie týchto nečistôt nasucho a po zaschnutí zapríčiní veľmi ťažko odstrániteľné poškodenie povrchu okenných profilov z PVC.

Neodporúča sa používať písacie potreby, ktoré zanechávajú ťažko odstrániteľné škvrny, napr. fixky.

 

Zarosovanie

Častým dôvodom reklamácií je zrážanie vody na skle okna (zarosovanie). Nie vždy je však príčina problémov na strane výrobcu, ktorý potom, pochopiteľne, odmietne prijať reklamáciu.

 

Málokto si uvedomuje, koľko zdrojov vodnej pary je v bežných domácnostiach. Medzi hlavné patrí najmä varenie. Ak osávač pár dostatočne nefunguje, koncentrácia pár je značná. Takisto ľudské dýchanie ovplyvňuje množstvo vodných pár vo vzduchu. Pretože pri novostavbách treba počítať s tým, že murivo vysychá aj niekoľko rokov, musí sa dbať o správne vykurovanie a vetranie nového objektu.

 

Pred reklamáciou z dôvodu zarosovania okien by sme sa mali ubezpečiť, kde na okne sa zrazená voda vyskytuje. Okno možno reklamovať u výrobcu vtedy, ak sa rosa nachádza v medzisklovom priestore izolačného dvojskla. Najčastejšou príčinou tohto javu býva nedokonalé hermetické uzatvorenie medzisklového priestoru, ktorý je obvykle naplnený vysušeným vzduchom, prípadne argónom či hexafluoridom síry. Do medzisklového priestoru sa tak dostane vzduch zvonka, obsahujúci množstvo vodných pár, ktoré sa pri vhodných podmienkach kondenzujú na vnútorných stranách jednotlivých tabúľ skla. Pri takomto zistení sme oprávnení obrátiť sa na výrobcu okien so žiadosťou na opravu. Ten potom dodá nové dvojsklo a servisný technik ho na mieste vymení. Celý proces presklenia trvá niekoľko minút.

 

Iná situácia nastáva, ak sa voda zráža na vonkajšej strane vnútorného skla, t.j. v interéri. V takomto prípade sa vzduch v uzatvorenej miestnosti obohacuje vodnou parou, ktorá vzniká pri bežnej ľudskej činnosti. Zvyšky vodnej pary sa zrážajú na najchladnejších plochách v miestnosti – v okolí okenných rámov, kde dochádza ku kondenzácii a voda steká na parapet. Tento jav obvykle vzniká vo vlhkých miestnostiach s nedostatočným vykurovaním (kúpeľne, WC) alebo s nadmernou koncentráciou pary (kuchyne), alebo aj v pomerne suchých miestnostiach pri silných mrazoch.

 

Ďalšie príčiny zarosovania

Nevhodné umiestnenie zdroja tepla

Ak je zdroj tepla pod oknom, studený vzduch hromadiaci sa pri podlahe nasávajú rebrá radiátora a ohriaty vzduch stúpa nahor po tabuli skla v okne, pričom ho ohrieva. Zvyšuje sa tak teplota povrchu skla, a tým sa kondenzácia obmedzuje. Teplý vzduch vystupuje až k stropu miestnosti, postupne sa ochladzuje, klesá a znovu ho nasáva radiátor. Tento kolobeh sa nazýva gravitačné prúdenie. Ak nie je zdroj tepla pod oknom, ale napríklad na protiľahlej stene, ohriaty vzduch sa počas prúdenia v miestnosti ochladzuje, čiže povrch tabule skla sa dostatočne neohreje, teplota skla sa priblíži k rosnému bodu a vodná para obsiahnutá vo vzduchu skondenzuje. Obdobné problémy môžu nastať aj pri nedostatočnom výkone podlahového kúrenia.

Nedostatočné vykurovanie a vetranie

V súčasnosti sa novostavby aj rekonštruované objekty vybavujú okennými prvkami s vysokou tesnosťou, a tak je výmena vzduchu medzi vonkajším a vnútorným prostredím takmer nulová. Voda vzlínajúca z muriva zasycuje vzduch v nedostatočne vetraných alebo vykurovaných miestnostiach a zráža sa na chladnejších plochách, napr. práve na okne. Prevenciou je starostlivé vykurovanie v kombinácii s dôsledným vetraním. Len vykurovanie samé nestačí, pretože vetraním sa vlhší vzduch v interiéri nahradí suchším z vonkajšieho prostredia.

 

V ostatných rokoch však výrobcovia okien zamedzujú zarosovaniu rôznymi technickými opatreniami, napr. kovaním s tzv. mikroventiláciou (štvrtá poloha kľučky), pri ktorej je krídlo okna pootvorené len minimálne, a tak pri stálom vetraní prakticky nedochádza k nežiadúcemu úniku tepla. Jednoduchším spôsobom zamedzovania je napr. Vynechávanie časti tesnenia na krídle či na ráme okna. Zarosovaniu sa možno vyhnúť aj vďaka najmodernejším automatickým systémom, ktoré reagujú na vlhkosť v miestnosti a prúdenie vzduchu regulujú automaticky (náklady na jedno okno sa pohybujú okolo 1000 Sk). Toto opatrenie sa vždy spája so zásahom do konštrukcie profilov.

Nevhodne zvolené zasklenie

Kvalitu zasklenia definuje koeficient prestupu tepla U (W/m2K). Čím je hodnota U nižšia, tým lepšia je z hľadiska prestupu tepla kvalita zasklenia. Zníženie tepelných strát sa prejavuje aj výššou povrchovou teplotou zasklenia, čiže kondenzácia vody na povrchu skla je nižšia.

Umiestnenie okna

Okná na severnej, severovýchodnej a severozápadnej strane sa zarosujú častejšie ako okná na juhu, juhozápade a juhovýchode. Aj počas mrazivých dní zvyšuje slnečné žiarenie povrchovú teplotu skla, a tým znižuje možnosť kondenzácie. Okná, ktoré sú celý deň v tieni, majú nižšiu teplotu, sú teda menej odolné pred kondenzáciou.

Kondenzácia vodnej pary na najchladnejších plochách je bežný fyzikálny jav, ktorý nemožno celkom odstrániť. Môžeme ho len cielene obmedzovať, a to:

 • vetraním (odvádzaním prebytočnej vodnej pary)
 • používaním tzv. výkonnostného zasklievania s hodnotou U = 1,5 W/m2K a lepším zasklievaním (zasklievanie so zvýšenou tepelnou izoláciou)
 • správnym tepelným režimom (cirkuláciou vzduchu v miestnosti)
 • rozmiestňovaním okien vzhľadom na svetové strany
 • zvyšovaním teploty v miestnosti

Veľmi dobrou pomôckou na obmedovanie kondenzácie v miestnostiach je vlhkomer. Jeho údaj môže varovať pred nežiadúcou kondenzáciou na skle a prinútiť používateľa k pravidelnému vetraniu. Kondenzácia nadbytočnej vody teda nemusí byť dôvodom na reklamáciu, ale signálom, že s mikroklimatickým režimom nášho bytu nie je niečo v poriadku.

 

TEXT: Ing. Zdeněk Brothánek
prebraté z časopisu Môj dom 2/2003

 

Aké okná?

SKÔR NEŽ SA ROZHODNETE PRE KÚPU OKIEN ALEBO DVERÍ MALI BY STE VEDIEŤ, ŽE KAŽDÝ VÝROBCA ALEBO PREDAJCA BY VÁM MAL PREUKÁZAŤ, AKÉ MÁ PONÚKANÝ VÝROBOK TECHNICKÉ VLASTNOSTI.

 

IDE NAJMÄ O VLASTNOSTI:

 1. Prievzdušnosť – vyjadruje množstvo vzduchu, ktoré prejde uzavretou a uzamknutou vzorkou výrobku pôsobením skúšobným tlakom vzduchu. Udáva sa v m3/hod na celú plochu vzorky alebo na bežný meter stykovej škáry krídla s rámom. Výrobky sa zatrieďujú podľa STN 74 6180 resp. STN 74 6481 do 4 tried podľa vhodnosti použitia. Trieda 2 je napr. vhodná pre okná a dvere určené na zabudovanie do výšky 8 m nad terénom. Trieda 4 do 100 m nad terénom. Skúškou sa overuje vhodnosť výrobku z pohľadu úspory tepla a energií.
 2. Vodotesnosť – vyjadruje schopnosť uzatvoreného a uzamknutého výrobku odolávať prieniku vody pri rôznych skúšobných tlakoch vzduchu. Odporúčaná výška zabudovania okien, balkónových dverí a terasových dverí bez prístrešku je pre triedu 7 do 8 m nad terénom, triedu E750 do 20 m nad terénom a E1200 do 100 m nad terénom. Skúška je dôležitá na zabezpečenie hygienických podmienok bývania a ochrany majetku pred znehodnotením vodou prenikajúcou konštrukciou okna alebo vchodových dverí.
 3. Odolnosť proti zaťaženiu vetrom – je rovnako ako pri predchádzajúcich vlastnostiach kritériom pre použiteľnosť výrobku v stavbe. Výrobky sú podrobené pri skúškach stupňovite sa zvyšujúcemu tlaku vzduchu, nárazovým tlakom a satiu a skúške bezpečnosti. Odporúčaná výška zabudovania pre triedu 3 je do 8 metrov nad terénom, pre triedu 4 do 20 metrov a triedu 5 do 100 metrov nad terénom.
 4. Akustické vlastnosti – vyjadrené indexom nepriezvučnosti v dB (decibeloch) určujú schopnosť výrobku zabrániť prenikaniu nežiaduceho hluku z vonkajšieho prostredia do obývaného priestoru. Podľa triedy zvukovej izolácie sa výrobky zaraďujú do 7 tried (0 až 6). Štandardné okná dosahujú triedu 2 (od 30 do 34 dB). Okná so zvýšenými zvuko – izolačnými vlastnosťami sa zaraďujú do triedy 3 a vyššie. Podobne sa zatrieďujú aj dvere.
 5. Tepelno – izolačné vlastnosti vyjadrené súčiniteľom prechodu tepla (Uok resp. UD, predtým „k“) spolu s prievzdušnosťou určujú tepelnú pohodu a úsporu tepla pri teplotných zmenách vonkajšieho prostredia. Normalizované hodnoty súčiniteľa prechodu tepla pre okná v nových budovách sú najviac 1,7 W/(m2.K) a rekonštruovaných 2,0 W/(m2.K). Vonkajšie dvere v nových budovách bez zádveria 3,0 a so zádverím 4,0 W/(m2.K) a v rekonštruovaných budovách 4,3 resp. 5,5 W/(m2.K). Čím nižšia je hodnota, tým má výrobok lepšie tepelno – izolačné vlastnosti.

Z pohľadu použitia okien a dverí sú dôležité aj mechanické vlastnosti pri statických a dynamických namáhaniach. Určujú nám vhodnosť výrobkov pre extrémne namáhania na použitie v spoločenských budovách, školách, priemyslových a administratívnych budovách.

O týchto vlastnostiach a zatriedení na základe vykonaných počiatočných skúšok by mal informovať výrobca v sprievodnom technickom liste k dodanému výrobku a vo svojom vyhlásení zhody, vydanom na základe skúšania v autorizovanom skúšobnom laboratóriu. Takéto laboratórium má aj LIGNOTESTING, a.s. Technická 5, 821 04 Bratislava.

...prebraté z www.lignotesting.sk

 

Ako si vybrať správne okná? Porovnávajte porovnateľné!

Zásada číslo 1: Nikdy nezačnite porovnávať cez cenu!


Ekonomické porovnávanie je dosť zjednodušeným pohľadom, pretože nie vždy odpovedá na otázku - z čoho? - pravdivo. Aj vyššia cena nemusí hovoriť o kvalite. Vysoké zľavy 30 až 40 % sú len na oklamanie zákazníka. Počítačový program, ktorým kalkulujem cenu nastavím tak, že mi skutočné reálne ceny automaticky nastaví o cca 40 % vyššie. "Ja" mu poskytnem zľavu (lebo ju očakáva, keďže ju ponúkajú všetci), ale v skutočnosti mu nedám nič!


Správny výber komponentov na dokonalé fungovanie okna alebo dverí musí urobiť výrobca. Kvalita komponentov, z ktorých sa konečný výrobok poskladá, musí byť v rovnakej kvalitatívnej úrovni.
Platí, že kvalita však niečo stojí - V prípade okna chceme, aby bolo čo najkvalitnejšie, šetrilo teplo, ale aby bolo lacné. Pritom musí vydržať 30 a viac rokov....


Žiaľ, v čase "cenovej vojny", ktorá je v súčasnosti na stavebnom trhu, sa okná skladajú tak, že sa použijú menej komorové systémy alebo profily s tenšou stenou komôr, tenšia kovová výstuž...


U seriózneho predajcu (aj výrobcu) by mali byť cenové ponuky spracované v základnej štandardnej úrovni a ponuka by mala existovať aj u ďalších technologicky a kvalitatívne náročnejších variantoch. Ak dostaneme takúto cenovú ponuku, je dodržaný prvý predpoklad, ktorý vás, laických záujemcov, môže upozorniť, že toto je seriózna firma a môžeme s ňou rokovať ďalej.

 


Zásada číslo 2: Osvojme si základné pojmy!


Súčiniteľ prechodu tepla je najdôležitejšou fyzikálnou vlastnosťou výplní stavebných otvorov. Existujú 3 druhy súčiniteľa, ktoré sa veľmi často medzi sebou zamieňajú.

 • Uokna - hovorí o tepelnoizolačnej kvalite celého okna,
 • Uf - hovorí o tepelnoizolačnej kvalite profilov na výrobu okna,
 • Ug - hovorí o tepelnoizolačnej kvalite skla použitého pri výrobe okna.

Pri rokovaniach u predajcov sa teda pýtajte na tieto tri údaje. Požadujte, aby vám ich dal písomne na konkrétny rozmer vášho okna. Ak sa začne vykrúcať, tak rýchlo cúvnite - čosi tu "smrdí".


Zásada číslo 3: Keď porovnávať, tak na rovnakom okne (rozmerovo aj výbavou)!


Ak si chcete porovnať kvalitu a cenu od viacerých výrobcov, urobte tak na konkrétnom výrobku. Každému predajcovi musíte zadefinovať: chcem okno štandardné, nízkoenergetické, okno na pasívny dom! Musíte zadať rovnaký rozmer! Kompletnú výbavu: kovanie, kľučka - biela či strieborná, poloha - mikrovetranie. Parapety - vnútorné, vonkajšie - definujte materiál! Žalúzie - áno, nie, strieborné, biele; sieťky proti hmyzu...


Zásada číslo 4:  Pýtajte sa aj na montáž!


Osobitnú pozornosť treba venovať problematike utesnenia a dutiny medzi rámom okna a ostením. Dôležité je riešiť daný detail komplexne z hľadiska teplotechniky, akustiky, infiltrácie vzduchu, penetrácie vody (účinok vetrom hnaného dažďa) ako aj problém difúzie vodných pár z interiéru. Vlhkosť v pripojovacej škáre má na svedomí často sa tvoriace plesne po výmene okien!

 

frage | internetové aplikácie © 2015 KOPLAST, spol. s r.o.